Verhuurvoorwaarden & regels

Prijzen, betaling en facturatie

 • Alle prijzen vermeld op de website zijn incl. BTW.
 • Betaling gebeurt steeds bij levering of 2weken voordien overschrijven(vermelding datum type springkasteel)
 • Graag de correcte gegevens door geven voor de facturatie, foutief? Dan wordt er een extra kost van 15euro aangerekend bij de volgende factuur.
 • Voor facturatie onder de 100euro zal hier een administratie kost aangerekend worden van 15euro.

Bevestiging

 • De verhuur wordt bevestigd via e-mail, er wordt geen contract opgestuurd.
 • De mail is bindend voor de verhuur zorg er voor dat deze zo volledig mogelijk is. (bvb als we op het thuis adres staan en niet op de feest locatie, dan zal er 25euro onkosten aangerekend worden).

Levering

 • Springkastelen, attracties & feest materialen worden gratis geleverd als je woonplaats in de lijst staat. Let op vanaf 100euro! Prijzen lager dan 100euro? Vraag dan je correcte offerte aan.
 • In een straal daar buiten rekenen wij € 0,50 aan per kilometer (U kan de transportkosten steeds bij ons opvragen, let wel op we moeten de afstand 4 maal afleggen).
 • Voor tenten en alle andere feest attributen is de levering prijs op aanvraag!

Annulatie

 • Bij regenweer gratis annulering van springkasteel tot 36 uur voor de levering!
 • Als u zelf het springkasteel ophaalt geldt dezelfde regel van 36uur.
 • Op tenten en andere materialen is er GEEN slecht weer garantie.
 • Moest u annuleren door andere reden dan gelden volgende regels :
 • Annulatie meer dan een maand voordien : Geen onkosten
 • Annulatie tussen de 1-4weken voordien : 35euro administratie kost per huurbedrag van 100euro (bvb 105euro op 300euro)
 • Annualtie minder dan een week voordien : 75% van het verhuur bedrag.

Gebruik

 • Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade gevallen.
 • De minimale leeftijd is 2 jaar.
 • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is verboden.
 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
 • Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen.
 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
 • Het is verboden op de buitenwanden en het dak te klimmen.
 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.


!!! Als deze regels worden overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele reinigingskosten.

Extra

 • Al onze springkastelen zijn ook te koop, indien u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Volledige verhuurvoorwaarden

 • Volledige verhuur- en leveringsvoorwaarden: zie onderaan.
 • Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels!
 • Bij alle elektrische apparatuur wordt er een waarborg aangerekend naar gelang het toestel.
 • Bij schade aan het toestel zal deze in vermindering gebracht worden.
 • Voor Levering door huis dient u altijd vooraf contact op te nemen, bij schade zijn wij niet verantwoordelijk! Dit is op eigen risico van de klant!
 • Let op ! De klant (huurder) blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, Springpallieterke is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derde (meer info art 3).


Art 1
Om het springkasteel/attractie te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras.

Art 2
De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art 3
De klant staat in voor de op en afbouw van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik (bij afhaling).
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen/attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.
Het is verboden met schoeisel het springkasteel/attractie te betreden alsook met voedingswaren.
Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar naargelang de attractie.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingkosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.
Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

Art 4
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding of korting kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5
De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen. ( bvb beschadiging van gras, tuin of als we een levering door huis doen) klant is volledig aansprakelijk.

Art 6
Bij de in ontvangst nemen van het gehuurde goed dient de volledige huurprijs in contante alsook de waarborgsom betaald te worden naar gelang het product.
Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 7
In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:
Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien.
Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven .
Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.