Verhuurvoorwaarden & regels

Prijzen, betaling en facturatie

 • Alle prijzen vermeld op de website zijn incl. BTW.
 • Betaling gebeurt steeds bij levering of 2weken voordien overschrijven(vermelding datum type springkasteel)
 • Graag de correcte gegevens door geven voor de facturatie, foutief? Dan wordt er een extra kost van 15euro aangerekend bij de volgende factuur.
 • Voor facturatie onder de 100euro zal hier een administratie kost aangerekend worden van 15euro.

Bevestiging

 • De verhuur wordt bevestigd via e-mail, er wordt geen contract opgestuurd.
 • De mail is bindend voor de verhuur zorg er voor dat deze zo volledig mogelijk is. (bvb als we op het thuis adres staan en niet op de feest locatie, dan zal er 25euro onkosten aangerekend worden).

Levering

 • Springkastelen, attracties & feest materialen worden gratis geleverd als je woonplaats in de lijst staat. Let op vanaf 120euro! Prijzen lager dan 120euro? Vraag dan je correcte offerte aan.
 • In een straal daar buiten rekenen wij € 0,50 aan per kilometer (U kan de transportkosten steeds bij ons opvragen, let wel op we moeten de afstand 4 maal afleggen).
 • Voor tenten en alle andere feest attributen is de levering prijs op aanvraag!

Annulatie

 • Bij regenweer gratis annulering van springkasteel tot 36 uur voor de levering!
 • Als u zelf het springkasteel ophaalt geldt dezelfde regel van 36uur.
 • Op tenten en andere materialen is er GEEN slecht weer garantie.
 • Moest u annuleren (springkasteel of attractie) door andere reden dan gelden volgende regels :
 • Annulatie meer dan een maand voordien : 25euro administratie kost
 • Annulatie tussen de 2-4weken voordien : 30% van het totaal bedrag
 • Annualtie minder dan een 2weken voordien : 50% van het totaal bedrag
 • Annulatie minder dan 1 week voordien : 80% van het totaal bedrag
 • Moest u annuleren (tenten & feestmaterialen)  :
 • Annulatie van tenten en feestmaterialen : 50% van het totaal bedrag

Annulatie met COVID 19 ( Springkastelen & attracties )

Het is voor iedereen serieus schrikken met de ingrijpende maatregelen. wij willen er dan ook alles aan doen om correct te reageren op de grote vlaag aan annulaties die onze mailbox en telefoon nu kent.

We zouden strikt onze annulatievoorwaarden kunnen toepassen, dit zullen we echter resoluut niet doen. Wij willen (ondanks dat dit voor ons een enorme financiële impact heeft) ons steentje bijdragen maar rekenen ook op enig begrip. Daarom denken we dat onderstaande tegemoetkomingen een goed evenwicht kennen tussen redelijkheid en financiële impact :

De uitzonderlijke maatregelen hebben een grote invloed op de werking van Springpallieterke. We begrijpen dat het voor onze klanten ook een moeilijke periode is en dat zij het ook liever anders had gezien.  Feesten en sociale activiteiten zijn immers een hoeksteen van onze maatschappij.

We nemen als bedrijf dan ook 3 acties :

1. Acties Mbt Bevestigde Reservaties
We worden momenteel -begrijpelijkerwijze- overstelpt met annulaties.

Voor annulaties zijn er annulatievoorwaarden die contractueel bepaald zijn maar die we nu niet resoluut zullen toepassen, ook al heeft dat voor ons een enorme financiële impact.

We formuleren hieronder een aantal tegemoetkomingen waarvan we overtuigd zijn dat ze een voldoende evenwicht kennen tussen redelijkheid naar jullie en de financiële impact voor ons.

1.1 Alle bevestigde reservaties tot en met  3 april ( als je hier x juni 2020 van maakt combineer je ook wat onder 2. staat )  kunnen kosteloos verplaatst worden naar een latere datum. We begrijpen dat niet iedereen een definitieve datum heeft maar administratief werkt het voor ons makkelijk als we nu al een voorlopige nieuwe datum kunnen prikken. Je kan deze nieuwe datum nog 1 keer kosteloos wijzigen als de planning alsnog moet veranderen. We verwachten dan wel deze nieuwe datum binnen de week na melding van je annulatie.

 • Voor definitieve annulatie zonder verplaatsing naar een nieuwe datum passen we volgende flexibele regels toe : als de annulering plaatsvindt meer dan een maand voordien voor het tijdstip waarop de zaken aan de huurder ter beschikking zouden worden gesteld rekenen we 25euro administratie kost aan. volgens mij kan dat niet meer, er zijn geen 30 dagen meer tot 3 april

 

 • Als de annulering gebeurt tussen de 14de en de 7de dag voor voornoemd tijdstip rekenen we niet 50% maar 30% van het totaal bedrag aan.

 

 • Bij annulering na de 7de dag voor voornoemd tijdstip rekenen we niet 80% maar 50% van het totaal bedrag aan.

 

1.2 Alle bevestigde reservatie na 3 april kunnen kosteloos verplaatst worden naar een nieuwe datum mits deze datum onmiddelijk wordt gecommuniceerd. Voor reservaties zonder nieuwe datum na 3 april aanvaarden we momenteel nog niet. Bij het uitbreiden van de maatregelen door de overheid vindt u op onze website nieuwe communicatie over de annulatie voorwaarden. Bij het uitbreiden van de maatregelen door de overheid na 3 april gaan we uiteraard mee met het uitbreiden van onze soepele regels zoals geldig tot 3 april.

2. Nieuwe reservaties onder voorbehoud ?

Alle reservaties tot juni 2020 kunnen kosteloos worden verplaatst naar een andere datum in 2020 indien deze gewijzigd of geannuleerd worden door toedoen van de maatregelen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan.

 

Gebruik

 • Het gebruik van het springkasteel is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade gevallen.
 • De minimale leeftijd is 2 jaar.
 • Het gebruik van voedsel en drinken in het springkasteel is verboden.
 • Schoeisel, scherpe voorwerpen, juwelen en hete voorwerpen zijn verboden.
 • Bij storm, hevige wind of hevige regen het kasteel plat laten en blower wegnemen.
 • Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel ontruimen.
 • Het is verboden op de buitenwanden en het dak te klimmen.
 • Het gebruik van water, zand, modder en andere is verboden in het springkasteel.


!!! Als deze regels worden overtreden zal er een dagprijs aangerekend worden met eventuele reinigingskosten.

Extra

 • Al onze springkastelen zijn ook te koop, indien u geïnteresseerd bent, aarzel dan niet ons te contacteren. Wij helpen u graag verder!

Volledige verhuurvoorwaarden

 • Volledige verhuur- en leveringsvoorwaarden: zie onderaan.
 • Bij verhuur gaat u automatisch akkoord met onze voorwaarden en regels!
 • Bij alle elektrische apparatuur wordt er een waarborg aangerekend naar gelang het toestel.
 • Bij schade aan het toestel zal deze in vermindering gebracht worden.
 • Voor Levering door huis dient u altijd vooraf contact op te nemen, bij schade zijn wij niet verantwoordelijk! Dit is op eigen risico van de klant!
 • Let op ! De klant (huurder) blijft verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, Springpallieterke is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade aan derde (meer info art 3).


Art 1
Om het springkasteel/attractie te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: Elektriciteit 220 volt, minstens 16A.
Een vlakke oppervlakte vrij van scherpe voorwerpen, bij voorkeur gras.

Art 2
De huurder staat in voor de bewaking en bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde goed blijft eigendom van de verhuurder.
Na de in ontvangst name van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevind.
Door de in ontvangst name erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte gesteld is.

Art 3
De klant staat in voor de op en afbouw van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade ten gevolge van verkeerd gebruik (bij afhaling).
De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op -of afbouw.
De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke de oorzaak van de schade ook mag zijn.
De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijke naar aanleiding van het gebruik van springkastelen/attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot de wederafgifte, met afstand tot elk recht op verhaal ten lasten van de verhuurder.
Het is verboden met schoeisel het springkasteel/attractie te betreden alsook met voedingswaren.
Het is tevens ook verboden aan de zijwanden of dwarsbalken te hangen of op te klimmen!
Verboden voor kinderen onder de 3 jaar of ouder dan 14 jaar naargelang de attractie.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook reinigingkosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden naar de huurder.
Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend gemaakt te worden.
Voor eventuele betwistingen of geschillen vallen onder Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen.

Art 4
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding of korting kunnen eisen van de verhuurder.

Art 5
De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de levering of ophaling van de gehuurde goederen. ( bvb beschadiging van gras, tuin of als we een levering door huis doen) klant is volledig aansprakelijk.

Art 6
Bij de in ontvangst nemen van het gehuurde goed dient de volledige huurprijs in contante alsook de waarborgsom betaald te worden naar gelang het product.
Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum behoud de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Art 7
In geval van slechte weersomstandigheden o.a. regen, wind staat de huurder in voor het materiaal.
Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen volgende maatregelen te worden genomen:
Torens en muren naar binnen plooien en dan het kasteel in twee te plooien.
Het gebruik van dak of regenzeil garandeert niet dat het volledig droog zal blijven .
Bij rukwinden moet het kasteel afgelaten worden.